Prefabrykaty betonowe Słupsk

Prefabrykaty betonowe Słupsk służą do budowy rowów. Rowy są zdefiniowane jako wąskie wykopy w ziemi lub skale. Gdy rura zostanie zainstalowana w wykopie, a wykop zostanie zasypany, materiał zasypkowy będzie miał tendencję do osadzania się w miarę upływu czasu. To osiadanie zasypki powoduje obciążenie rury. Obciążenie to jest zmniejszane przez siły tarcia działające w górę, które powstają między wypełnieniem a bokami wykopu. Obciążenie wypełniające (lub martwe) działające na szczyt rury przyjmuje się jako ciężar materiału wypełniającego w prostokątnym pryzmacie na całej szerokości rowu, pomniejszone o siły tarcia powstające na ścianach rowu. Sąsiadujący materiał naturalny jest uważany za samonośny, a zatem nie przenosi obciążenia na rurę.

Stan nasypu: Warunek nasypu jakie stosuje się przy wykorzystaniu elementów jakimi są prefabrykaty betonowe Słupsk takie jak rury powstaje, gdy rura zostanie położona na naturalnym gruncie lub w pobliżu naturalnego gruntu (lub jako indukowany wykop), a materiał wypełniający zostanie umieszczony na górze w postaci nasypu. Bez względu na rodzaj materiału wypełniającego i sposób jego umieszczenia, można spodziewać się pewnego ustalenia wypełnienia. W sytuacjach projekcji dodatniej rura wystaje ponad naturalny poziom gruntu i nastąpi różnicowe osiadanie wypełnienia ponad górną krawędzią rury w porównaniu do tej z każdej strony. Obciążenie wypełniające działające na szczyt rury przyjmuje się jako masę materiału wypełniającego w pryzmacie trapezoidalnym na szerokości (średnicy) rury oraz siły tarcia powstałe między pryzmatem gruntowym a sąsiednim wypełnieniem nasypu (porównaj to ze stanem wykopu). Obciążenie prefabrykatów betonowych Słupsk takich jak rura w warunkach nasypu będzie zatem ogólnie zależeć od: Stabilny i jednolity fundament jest niezbędny do zadowalającego działania każdego zakopanego rurociągu. Fundament musi utrzymywać prefabrykaty betonowe Słupsk we właściwym położeniu i wytrzymać ciężar ziemi, ruchu i obciążenia konstrukcyjne nad rurociągiem. Strefa łóżka to obszar między rurą a fundamentem. Zwykle ma grubość 100 mm i pomaga zapewnić równomierne podparcie wzdłuż rury. Jego zadaniem jest zapewnienie podparcia dolnej części rury i zmniejszenie intensywności sił reakcyjnych. W przypadku rur betonowych o średnicy zewnętrznej większej niż 1500 mm grubość tę należy zwiększyć do 150 mm. Strefa skoku w Słupsku znajduje się bezpośrednio nad strefą łoża i rozciąga się na wysokości od 10% do 30% zewnętrznej średnicy rury powyżej strefy łoża. Zapewnia wsparcie dolnej części rury, zmniejszając w ten sposób efekt momentu zginającego w ściance rury poprzez bardziej efektywne rozłożenie przyłożonych obciążeń na fundament. Strefa boczna zapewnia podparcie boków rury i rozciąga się od szczytu strefy skoku do poziomu co najmniej 50% zewnętrznej średnicy rury powyżej szczytu strefy złoża. Strefa nakładki rozciągająca się do poziomu 150 mm powyżej szczytu rury zapewnia ochronę przed fizycznym uszkodzeniem przez zbyt duży materiał w zasypce lub wypełnieniu nasypu.